Privacy

Versie 1.0

Uw gegevens in vertrouwde handen
Nodigt De Friesland Zorgverzekeraar N.V., hierna “De Friesland”, statutair gevestigd te Leeuwarden, KvK 50884565, Sophialaan 50 te Leeuwarden, u uit gebruik te maken van het Samen Fitter voordeel aanbod, uitgevoerd door Touch Promotions B.V.? Dan heeft Touch Promotions B.V., hierna “Touch Incentive”, uw gegevens nodig. Touch Incentive vindt het belangrijk dat u weet wat zij met uw persoonsgegevens doen. En wat uw rechten zijn. Zodat u erop kunt vertrouwen dat uw gegevens bij Touch Incentive in goede handen zijn.

Wat is het Samen Fitter voordeel aanbod?
Het Samen Fitter voordeel aanbod bestaat uit producten en diensten die gebruikers kunnen kopen met een aantrekkelijk voordeel. De producten en diensten dragen bij aan de missie van De Friesland: samen vitaal leven. Het Samen Fitter voordeel aanbod is onderdeel van het vitaliteitsconcept van De Friesland: Samen Fitter.

Wie voert de dienst uit?
De dienst is ingekocht bij Touch Promotions B.V., Touch Incentive is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking, de inkoop en het beheer van het Samen Fitter voordeel aanbod en de bestelling en levering van de producten en diensten aan gebruikers van het aanbod. Als u een product of dienst uit het aanbod koopt sluit u een overeenkomst af met Touch dan wel de desbetreffende partij wiens aanbod onderdeel uitmaakt van het Samen Fitter voordeelaanbod.

Welke persoonsgegevens gebruikt Touch ?
De persoonsgegevens die Touch van u nodig heeft voor uw gebruik van de Samen Fitter voordeel aanbod zijn uw voor- en achternaam, woonadres, e-mailadres en uw telefoonnummer.

Waarvoor gebruikt Touch uw gegevens?
Touch verwerkt uw persoonsgegevens om u gebruik te laten maken van het Samen Fitter voordeel aanbod, aangeboden door De Friesland. Bij het inschrijven kunt u kiezen of u ook de nieuwsbrief met de nieuwste aanbiedingen wilt ontvangen. Als u later besluit deze nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen, kun u zich hiervoor afmelden. Daarnaast verwerkt Touch uw persoonsgegevens als u Touch een vraag of verzoek doet toekomen.

Op basis van welke wettelijke grondslagen gebruikt Touch uw gegevens?
Als gebruiker van het Samen Fitter voordeel aanbod geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bij het reageren op een vraag of een verzoek baseert Touch zich op het gerechtvaardigd belang.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
Touch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om u gebruik te kunnen laten maken van het Samen Fitter voordeel aanbod. Indien u besluit niet langer deel te nemen worden uw persoonsgegevens binnen een maand verwijderd.

Als u Touch een vraag of een verzoek heeft, bewaart Touch uw persoonsgegevens gedurende 1 jaar om te kunnen leren van alles wat u hen vertelt. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Deelt Touch uw persoonsgegevens met derden?
Touch mag uw contactgegevens (gebruikersnaam, voor- en achternaam, woonadres, e-mailadres en uw telefoonnummer) met De Friesland delen als dit nodig is om van het Samen Fitter voordeel aanbod gebruik te kunnen maken. Touch verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Touch verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is om u gebruik te kunnen laten maken van het Samen Fitter voordeel aanbod.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Touch sluit Touch een overeenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens als dat zij zelf hanteren.

Gebruikt Touch cookies?
Op de website waar het Samen Fitter voordeel aanbod wordt aangeboden gebruikt Touch cookies. Lees in de cookieverklaring welke cookies dat zijn en hoe Touch daarmee omgaat.

Hoe kun u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen, verwijderen of in digitaal formaat ontvangen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te verwijderen en in digitaal formaat van Touch te ontvangen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek daartoe sturen naar privacy@touchincentive.com. Touch kan u vragen om een bewijs van identificatie. Touch reageert zo snel mogelijk, maar sowieso binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe beveiligt Touch uw persoonsgegevens?
De website waar het Samen Fitter voordeel aanbod wordt aangeboden is goed beveiligd. En Touch neemt steeds extra maatregelen om misbruik van uw gegevens te voorkomen. De medewerkers van Touch hebben duidelijke instructies gekregen hoe zij om moeten gaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast werkt Touch actief samen met externe beveiligingsexperts die de website waar het Samen Fitter voordeel aanbod wordt aangeboden regelmatig onderzoeken op kwetsbaarheden.
Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met privacy@touchincentive.com.

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar?
Touch heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@touchincentive.com, dan verwijdert Touch  deze gegevens.

Doet Touch aan geautomatiseerde besluitvorming?
Touch neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit.

Geldt dit ook voor websites van derden?
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van het Samen Fitter voordeel aanbod zijn verbonden of die u hebben doorgezonden naar de website van het Samen Fitter voordeel aanbod. Touch kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Touch raadt u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Hoe kunt u een klacht over het Samen Fitter voordeel aanbod indienen?
Bent u niet tevreden over hoe Touch met uw persoonsgegevens omgaat, of reageert Touch niet correct op een verzoek, dan stellen we het op prijs als u ons dat vertelt via privacy@touchincentive.com. Maar u heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe gaan wij om met wijzigingen in deze privacyverklaring?
Touch behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. De privacyverklaring krijgt dan een hoger versienummer. Wijzigingen zullen op de website waar het Samen Fitter voordeel aanbod wordt aangeboden worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wat als u vragen heeft?
Als u vragen heeft over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@touchincentive.com.